Verkoopsvoorwaarden

1. Plaats en uitvoering van de overeenkomst: alle overeenkomsten worden geacht tot stand gekomen te zijn op het uitbatingsadres van de N.V. De Moor.

2. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Deinze op de uitbatingszetel van de N.V. De Moor, zonder korting, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij laattijdige betaling vervallen de toegestane voorwaarden en is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente van 12% op jaarbasis verschuldigd. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verhogingsbeding toegepast van 10% op het niet betaalde factuurbedrag met een minimum van 75 Euro.

3. Een klacht van de koper machtigt niet tot betalingsuitstel. Klachten betreffende gebrekkige leveringen zijn aanvaardbaar wanneer ze per aangetekend schrijven worden geformuleerd binnen de acht dagen na levering. Door ondertekening van de leveringsbon wordt de koper geacht de goederen gekeurd te hebben en geen zichtbare gebreken te hebben vastgesteld.

4. Eigendomsvoorbehoud.
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de betrokken factuur in hoofdsom, intresten en kosten. De koper kan over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken, meer in het bijzonder kan hij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen. Het risico gaat echter wel over bij het sluiten van de overeenkomst. Ingeval van vervreemding door de koper van de geleverde goederen voor hun volledige betaling, met miskenning van het eigendomsvoorbehoud
zal ingevolge zakelijke subrogatie de schuldvordering van onze koper op zijn onderverkrijger van rechtswege en onvoorwaardelijk tot het vermogen van de N.V. De Moor behoren, tot volledige betaling van de factuur van de geleverde goederen. Tot zekerheid van naleving van het eigendomsvoorbehoud verbindt de koper zich onvoorwaardelijk afstand te doen van zijn recht op vervreemding of inpandgeving van de schuldvordering van de koper op zijn onderverkrijger. Ingeval van miskenning van het eigendomsvoorbehoud zal de koper, bovenop de factuurschuld in hoofdsom, aanhorigheden, intresten en kosten, een bijkomende schadevergoeding van 30% (dertig procent) van het volledige factuurbedrag verschuldigd zijn als forfaitaire vergoeding voor de kosten tot herstel, terugvordering of handhaving van het eigendomsrecht over de onrechtmatige vervreemde niet-betaalde facturen.

5. Bij ontbinding van de koop lastens de koper is deze bij wijze van schadevergoeding een bedrag verschuldigd gelijk aan 30% (dertig procent) van het bedrag van de overeenkomst, als vergoeding voor winstderving en vaste onkosten.

6. In geval van betwistingen is enkel de rechtbank van Gent bevoegd.